GIFT Real Estate PLC - Ethiopia
  • Addis Ababa, Ethiopia