Hassenias Real Estate Plc. -Ethiopia
  • Addis Ababa, Ethiopia