Plan International Ethiopia

  • Addis Ababa, Ethiopia