Dembi Dolo University

  • Dembi Dolo, Oromia, Ethiopia