Blue Nile Resort Hotel (BNRH)

  • Bahir Dar, Amhara, Ethiopia

Blue Nile Resort HotelĀ